Dve grantové kolá Nadačného fondu Slovak Telekom pre znevýhodnených

16.04.2009

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva súbežne siedme a ôsme grantové kolo. Siedme grantové kolo je zamerané na integráciu zdravotne znevýhodnených, ôsme sa zameriava na integráciu sociálne izolovaných mladých ľudí do spoločnosti s využitím informačných a komunikačných technológií. Tie majú slúžiť ako „most“ k vzájomnému porozumeniu a majú pomôcť vytvárať lepšie príležitosti pre ich dôstojný život.

 

V rámci siedmeho grantového kola budú podporené projekty zamerané na integráciu mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do spoločnosti.

 

Ôsme grantové kolo je určené na podporu zvyšovania kvality života sociálne izolovaných skupín a vyrovnanie šancí znevýhodnených ľudí a bežnej populácie prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií.


Celkovo je pre každé grantové kolo vyčlenená suma 50 000 € (1 506 300 Sk), pričom na jeden projekt v oboch grantových kolách bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 5 000 € (150 630 Sk). O granty môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie, špeciálne školy (na mimoškolské aktivity), organizácie poskytujúce sociálne služby (napr. domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, denné stacionáre, krízové centrá a pod.), iné subjekty pracujúce so skupinami ohrozených sociálnou izoláciou (napr. materské centrá).

Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 16. apríla do 28. mája 2009. Podrobnosti o siedmom a ôsmom grantovom kole – grantové podmienky ako aj projektové formuláre žiadostí sú k dispozícii na www.fondst.sk a priamo v Nadácii Intenda.

O nadačnom fonde Slovak Telekom:
Nadačný fond Slovak Telekom prispieva ku kvalitatívnemu rozvoju slovenskej spoločnosti podporou aktivít, ktoré zmierňujú dopady sociálneho, zdravotného, alebo iného znevýhodnenia občanov, prinášajú do spoločnosti inovácie v oblasti vzdelávania prostredníctvom moderných informačno-komunikačných technológií a ktoré dynamiku súčasnej spoločnosti reflektujú jedinečnými formami umenia. V rámci Nadačného fondu Slovak Telekom bola doposiaľ prerozdelená suma 196 742, 81 € (5,9 mil. Sk), prostredníctvom ktorej bolo podporených 74 organizácií a 91 jednotlivcov z celého Slovenska.


Kontakt:
Mgr. Miroslav Palec
manažér programov
02/57 297 246
fondst@intenda.sk; www.fondst.sk
www.intenda.sk