Šanca absolventom

03.07.2014

Nadácia Intenda ponúka absolventom pôsobiť v nadácii a pracovať pre mladých ľudí. Absolventom stredných a vysokých škôl ponúkame absolventskú prax v troch pracovných pozíciách.

Mladí ľudia tak môžu v rámci absolventskej praxe pôsobiť pre Nadáciu Intenda v rámci novinárskej práce, či v zaradení referent marketingu, prípadne ako všeobecný administratívny pracovník. Táto ponuka je adresovaná absolventom stredných a vysokých škôl, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorí ukončili príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie (§8 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti).

Absolventská prax sa vykonáva najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia či opakovaného vykonávania a to v rozsahu 20 hodín týždenne. Uchádzači musia spĺňať podmienku zaradenia na absolventskú prax a o príspevok na príslušnom úrade Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého má uchádzač trvalý pobyt.

Záujemcovia o absolventskú prax budú pozvaní na pracovný pohovor. Táto šanca pre mladých ľudí je ohraničená termínom 30. septembra 2014. Predpokladáme, že vďaka absolventskej praxi vytvoríme priestor na získanie čo najlepších a veľmi cenných praktických skúseností minimálne 5 absolventom. Detailné informácie o náplni práce na uvedených pozíciách, ako aj požadovaný profil absolventa sú zverejnené na web stránke nadácie, ako aj na pracovnom portály profesia.sk

Michal Kaliňák
Predseda Správnej rady