Podporte nás 2 % z daní

10.03.2017
Podporte činnosť Nadácie Intenda asignáciou dane!

Údaje potrebné k asignácii dane v prospech Nadácie Intenda:
• IČO: 36 069 787
• Právna forma: nadácia
• Obchodné meno (názov): Nadácia Intenda
• Ulica: Pražská
• Číslo: 11
• PSČ: 811 04
• Obec: Bratislava
• kolónku SID ponechajte prázdnu

Podporiť našu činnosť formou asignácie dane môžete nasledujúcim spôsobom:

A: Fyzická osoba nás môže podporiť:
- v prípade, že si podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, priamo vyhlásením v podanom daňovom priznaní (typ A alebo typ B)
- alebo vo vyhlásení predloženom správcovi dane do 30.04.2017 v prípade, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2016 a vydal mu potvrdenie o zaplatení dane.

Postup u F.O.:
1) Na našej stránke si stiahnite Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
2) Vypočítajte sumu 2 % z Vami zaplatenej dane zo závislej činnosti z riadku 03 Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Minimálna suma pre poukázanie je 3 eur.
Sumu vo výške 3 % zo zaplatenej dane nám môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2016 vykonávali dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v rozsahu 40 hodín a vysielajúca organizácia Vám o tom vydala potvrdenie.
3) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručte daňovému úradu do 30.04.2017
4) Ak si podávate daňové priznanie F.O. (typ A alebo B), vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (resp. 3%) je už súčasťou daňového priznania. Pre poukázanie môžete použiť vzory daňových priznaní, ktoré nájdete na našej stránke, alebo uvedením našich údajov v daňovom priznaní vyhotovených prostredníctvom aplikácie eDane FS SR, účtovným programom a pod. V daňovom priznaní typ A sa údaje o prijímateľovi uvádzajú na str. 5 VIII Oddiel: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmov a v daňovom priznaní F.O. typ B sa údaje uvádzajú na str. 11 XII Oddiel: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona o dani z príjmov.
5) Vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a aj v daňovom priznaní je možné zaškrtnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt
6) Lehota na podanie daňového priznania je do 31.03.2017, resp. na základe oznámenia daňovému úradu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať daňové priznanie aj v tejto predĺženej lehote (do 30.04.2017, 31.05.2017 alebo 30.06.2017)

B: Právnická osoba nás môže podporiť sumou do výšky 1% zo zaplatenej dane prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov P.O. a to vyplnením IV. časti daňového priznania (str. 9). Minimálna výška podielu zaplatenej dane je 8 eur. Ak Vaša spoločnosť poskytla finančné prostriedky vo forme daru nepodnikateľskému subjektu minimálne 0,5% zo sumy dane alebo daňovej licencie uvedenej na r. 1050 daňového priznania, môžete nám poukázať sumu do výšky 2% zo zaplatenej dane.