Logická olympiáda 2014

15.07.2014

9. apríla 2014 sa na akademickej pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 2. ročník  celoslovenského finále Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov. Hlavným organizátorom bolo Občianske združenie Prešovské nadané deti a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátormi bola Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove, mesto Prešov, Nadácia Intenda, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike a Okresný úrad, odbor školstva v Prešove. 

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov sa uskutočnila už druhýkrát v histórii existencie tried pre intelektovo nadaných žiakov pri základných školách na Slovensku a predstavuje svojím rozsahom najväčšiu akciu, ktorá bola doposiaľ realizovaná pre túto skupinu detí.


Testovanie prebehlo v dvoch súťažných kategóriách, kategória A - žiaci 1.-4. ročníka základných škôl, kategória B - žiaci 5.-9. ročníka základných škôl. Súťaž sa začala školskými kolami, ktoré sa uskutočnili vo februári 2014, víťazi školských kôl sa stretli vo finále na celoslovenskom kole Logickej olympiády.

Po minuloročnom testovaní 1 526 žiakov v školských kolách konštatujú organizátori súťaže výrazný záujem nadaných o Logickú olympiádu, keďže v tomto roku sa olympiády zúčastnilo 2 254 žiakov (v školských kolách) z celého Slovenska.
Úlohy boli zamerané na matematický úsudok, priestorový úsudok, logický úsudok a novinkou bolo v tomto ročníku verbálne myslenie.

Spomedzi 100 intelektovo nadaných žiakov obsadili v kategórii A prvé tri miesta Nikolas Hamarik (ZŠ, Jilemnického 1035, Zvolen), Bibiana Pavlíková (ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné) a Lucia Ličáková (SZŠ Bajkalská 20, Bratislava). V kategórii B sa na prvom mieste umiestnila Mária Mičeková (ZŠ, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica), na druhom mieste Bruno Sagan (ZŠ s MŠ, Vančurova 38, Trnava) a na treťom mieste sa umiestnila Roxana Rajtáková (ZŠ, Krosnianska 4, Košice). Víťazi si odniesli veľmi pekné ceny - tablety, čítačky elektronických kníh a sériu 5 DVD filmu Hobit. Žiakov potešili aj poukážky na nákup kníh z ponuky vydavateľstva Orbis Pictus. Školy, ktorých žiaci sa umiestnili na mieste 1.-3. v oboch súťažných kategóriách získali členstvo v klube Orbis Pictus Istropolitana. Súťažiacich pozdravil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Podrobné výsledky nájdete na stránke v odkazoch:
kategória A: http://www.logickaolympiada.sk/vysledky-kat.a-2014.html
kategória B: http://www.logickaolympiada.sk/vysledky-kat.b-2014.html

Paralelne s testovaním žiakov prebiehala séria zaujímavých prednášok z oblasti edukácie nadaných žiakov. Medzi odborníkmi, ktorí prednášali a diskutovali s prítomnými o problematike nadania a edukácie žiakov s nadaním, bol aj významný psychológ doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, PhDr. Jana Jurášková, PhD. zo Súkromnej základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave, Mgr. Martina Mátychová, PhD. z Centra nadania v Bratislave a PhDr. Viera Jurečková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Súčasťou programu pre dospelých bola tiež prezentácia veľmi populárnej didaktickej pomôcky Logiformes.

Už úspešný 1. ročník Logickej olympiády priniesol so sebou mnohé ďalšie akcie pre nadaných, ako napr. IQáčik (logické sústredenie nadaných žiakov), IQ škola, „Večer Talentov“ či vznik portálu nadaných detí s celoslovenskou pôsobnosťou IQkids.sk. Výsledky druhého ročníka súťaže a ohlasy na ňu podporili organizátorov v myšlienke pokračovať aj v budúcnosti v ďalších stretnutiach v rámci Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov.