90 rokov od otvorenia budovy YMCA na Karpatskej v Bratislave

24.02.2013

Je to silný moment, keď sa spojí výnimočný duch humanizmu s myšlienkou pomáhať a šíriť svoje poslanie. Takým bol aj okamih, keď v roku 1920 Juraj Schulpe – humanista, sociálny reformátor a filantrop – poskytol svoje pozemky na nároží ulíc Karpatská a Šancová pre realizáciu jednej myšlienky. Myšlienky vybudovať v Bratislave prvú budovu YMCA (Young Men’s Christian Association), ktorá mala slúžiť aktivitám mladých ľudí. Budova bola dokončená a poskytnutá do užívania v roku 1923. V tomto roku si pripomíname 90 rokov od slávnostného otvorenia budovy.

V súčasnosti slúži budova YMCA ako multifunkčné kultúrne a občianske centrum so zameraním na rôznorodé skupiny mladých ľudí. Okrem iného sa v nej nachádza najväčší bratislavský hudobný klub, nekomerčné kultúrne centrum, menší alternatívny klub, divadlo, svoje sídlo v nej majú rôznorodé občianske združenia a iniciatívy, nachádzajú sa tu skúšobne, menšie klubovne a niekoľko kaviarní. Z technického hľadiska sa budova nachádza v stave, ktorý zodpovedá takmer 90 rokom jej existencie. Budova od postavenia neprešla zásadnou rekonštrukciou, s výnimkou čiastočných rekonštrukcií niektorých častí interiérov a infraštruktúry.

Z hľadiska využitia budovy je zámerom nadácie posilniť a rozšíriť jej funkciu multifunkčného kultúrneho a občianskeho centra mesta primárne so zameraním na rozmanité skupiny mladých ľudí vo veku 15 – 35 rokov. Nadácia Intenda, ako vlastník objektu, má záujem udržať tie existujúce funkcie, ktoré túto ideu napĺňajú. Naplnenie uvedeného záväzku dosiahneme vytvorením komplexnej stratégie rozvoja budovy, naplánovaním etapovitej systematickej rekonštrukcie budovy a realizáciou a podporou aktivít, ktoré sú v prieniku s poslaním nadácie a otvárajú možnosti pre široké využitie budovy na  kultúrne a umelecké aktivity, klubovú činnosť, občianske iniciatívy či komunitné aktivity, uvádza Bohdan Smieška, programový riaditeľ nadácie.


Pri príležitosti 90. výročia otvorenia budovy YMCA pripravuje nadácia v tomto roku sériu kultúrnych a diskusných podujatí. Na programe sú výstavy, inštalácie, happeningy, koncert diskusie k témam súvisiacim s históriou budovy,  jej architektúrou,  činnosťou v nej – všetko so zaujímavými ľuďmi. Diskusie sa budú organizovať na rôznych miestach, v aktuálne nevyužívaných aj využívaných priestoroch budovy.

O zámeroch v oblasti zveľaďovania budovy i rozvoja nových funkcií sa viac dočítate na novej web stránke www.budovaymca.sk, ktorá sa venuje jej pozoruhodnému príbehu. Zámerom je poukázať na zaujímavé aspekty a súvislosti charakterizujúce genius loci tejto národnej kultúrnej pamiatky. Okrem základných informácii o histórii, súčasnom využití, zámeroch do budúcna, či fotogalérie,  budú na stránke postupne pribúdať články, rozhovory, eseje, ktoré budú otvárať zaujímavé príbehy viažuce sa k minulému i prítomnému životu v budove .

Vlastníkom budovy YMCA na Karpatskej ulici v Bratislave je Nadácia Intenda. Do vlastníctva ju formálne získala v roku 2001 v dôsledku prevodu majetku zo štátneho Fondu detí a mládeže, ktorého úlohou bolo spravovať majetok po bývalom Socialistickom zväze mládeže. V skutočnosti však dostala nadácia budovu YMCA pod svoju kontrolu až v roku 2008, keď na základe súdneho rozhodnutia musela budovu opustiť spoločnosť, ktorá ju mala v takpovediac nevypovedateľnom a hlavne pre nadáciu nevýhodnom prenájme od bývalého Fondu detí a mládeže. Ihneď po jej prevzatí pod svoju kontrolu nadácia verejne prezentovala svoj záujem budovu zveľaďovať a využívať ju na plnenie svojho poslania – v prospech mladých ľudí.
Nadácia prenajíma priestory v budove prostredníctvom dcérskej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s. na komerčný i verejno-prospešný účel, pričom zisk z prenájmu rozdeľuje prostredníctvom grantov na projekty mladých ľudí v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti, podpory kultúry, umenia a vedy. Viac o kontexte.